Algemene voorwaarden

Beste bezoekers/leden,

Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren, verzoeken wij je om onderstaand parkreglement in acht te nemen. Met het betreden van één van onze terreinen ga je akkoord met dit reglement. Overtreding van dit reglement kan tot verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie leiden.

Art. 1. Toepasselijkheid

Bij het kopen van een ticket, e-ticket of een lidmaatschap (hierna tevens aangeduid als ‘entreebewijs’) accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Bij het kopen van een ticket bij de entree ligt het reglement ter inzage. Bij het kopen van een e-ticket of het afsluiten van een lidmaatschap via internet dient te worden aangevinkt dat je dit reglement gelezen hebt en dat je met de toepasselijkheid hiervan akkoord bent.

Zodra men het terrein of het bedrijf betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Art. 2. Parkeren

Bij het kopen van een ticket, e-ticket of een lidmaatschap (hierna tevens aangeduid als ‘entreebewijs’) accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Bij het kopen van een ticket bij de entree ligt het reglement ter inzage. Bij het kopen van een e-ticket of het afsluiten van een lidmaatschap via internet dient te worden aangevinkt dat je dit reglement gelezen hebt en dat je met de toepasselijkheid hiervan akkoord bent.

Zodra men het terrein of het bedrijf betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Art. 3. De Toegang

Betreding van ons park geschiedt op eigen risico. Ons park mag slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dien je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een parkmedewerker te tonen. Voor heel ons park of gedeelten van ons park kan extra entreegeld worden gevraagd. Ook kunnen delen van ons park of ons hele park op bepaalde dagen worden verhuurd aan derden, waardoor je geen toegang hebt. BillyBird is in geen geval verplicht om het entreegeld of abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren. Abonnementen/lidmaatschappen blijven eigendom van ons park.

Lidmaatschapspassen mogen niet worden gebruikt door derden, worden verhandeld en/of worden doorverkocht. Ze kunnen worden ingenomen, indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit parkreglement. Ter identificatie van een abonnement dien je op ons verzoek een hoofddeksel, zonnebril of andere gezicht bedekkende kleding tijdelijk af te doen. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.

Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden.

Aan personen die hebben gevochten of zich anderszins hebben misdragen of, naar het oordeel van onze medewerkers, onderdeel uitmaken van een groep waarbij anderen zich als zodanig hebben misdragen, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden.

Dieren (m.u.v. Soho-honden) zijn in ons park niet toegestaan. Wij houden ons het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. In verband met de veiligheid van onze bezoekers behouden wij ons het recht voor om onze deuren/poorten te sluiten bij te grote bezoekersaantallen. Bij de (toegangs-)kassa wordt door onze baliemedewerkers gevraagd of je jouw gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) aan ons wilt verstrekken. Door het verstrekken van je gegevens aan onze baliemedewerker, worden deze gegevens gekoppeld aan onze gegevens bij Friends Enterprise (een handelsnaam van Cyberghost BV, welke een 100% dochter is van BillyBird) en word jij gratis lid van Friends en ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Je krijgt per e-mail leuke en interessante aanbiedingen, kortingen, acties en nieuwsbrieven toegestuurd. Dit kan ook van andere bedrijven zijn.

Het cardsaldo van je toegangspas kun je opwaarderen vanaf je eigen bankrekening naar Friends Enterprise. Ook kun je je cardsaldo contant in het park verhogen. Je mag opwaarderen tot een maximum van € 150,-. De Nederlandse wetgeving kent verschillende regels voor loyalty-/consumptietegoed en voor cadeaukaarten. Bij elektronisch geld geldt de Wet op het financieel toezicht. De Nederlandsche Bank heeft geoordeeld dat Cyberghost BV, de uitgever van o.a. de Friendscard, aan alle voorschriften voldoet en dat zij buiten de reikwijdte en vergunningplicht van de Wet op het financieel toezicht valt. Het geld dat op jouw Friendscard staat, wordt beheerd door BillyBird. Het Friendscardsaldo kan alleen bij BillyBird worden besteed.
Cadeaukaart saldo vervalt één jaar nadat het saldo op de kaart is gezet, althans op de kortst mogelijke termijn als wettelijk is toegestaan. BillyBird stelt op het moment van het vervallen van het cadeaukaartsaldo een met dit saldo corresponderend aantal loyalty punten aan de kaarthouder ter beschikking. Het loyaltysaldo kent (nog) geen vervaldatum.
Als je op onze website je Friendscard opwaardeert en daarmee een “gratis” artikel ontvangt, wordt je kaart met het volledige bedrag opgewaardeerd. Een deel van het bedrag wordt dan geadministreerd als cadeaukaartsaldo en een deel als loyaltykaartsaldo. Hierbij wordt de waarde van het “gratis” artikel als loyaltywaarde geadministreerd. Concreet betekent het voor jou dat je bij BillyBird het volledige opgewaardeerde saldo kunt besteden.
Een voorbeeld: Je waardeert jouw Friendscard op met € 50,-. BillyBird stelt je een “gratis” entreekaartje ter waarde van € 15,00 ter beschikking. Administratief wordt het dan zo afgehandeld dat je cadeaucardsaldo € 35,00 bedraagt en je loyaltysaldo i€ 15,00.

Art. 4. Veiligheidsregels

Brandweervoorschriften en -aanduidingen dienen te worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Eigen barbecues, gasstellen of andere warmtebronnen zijn verboden. Roken is in de gebouwen en attracties niet toegestaan. Ook op sommige locaties in de open lucht is roken niet toegestaan. Dit wordt dan met borden aangegeven. Het is verboden lachgasflessen en waterpijpen mee te nemen op het terrein. Het gebruik van hard- en softdrugs is niet toegestaan. Je dient de paden voor een wandeling door ons park te gebruiken. Jassen dien je in de desbetreffende garderobe op te hangen. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan ons park. Het gebruik van drones is niet toegestaan, tenzij er schriftelijk toestemming door de directie is verleend. Onze parkmedewerkers zijn bevoegd de wapens en voorwerpen in beslag te nemen, dan wel de bezitter ervan uit ons park te verwijderen. De aanwijzingen van onze parkmedewerkers dienen, volledig en direct, opgevolgd te worden. Hiermee is je eigen belang en dat van medebezoekers gediend. Het onnodig maken van lawaai en het afspelen van radio’s etc. is niet toegestaan. Onze parkmedewerkers zijn in geval van overlast bevoegd geluidsapparatuur tijdelijk in beslag te nemen. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Afval dient in de op ons park aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden.
Indien personen van ons park worden verwijderd en de rest van het jaar/seizoen geen toegang meer hebben tot het park en er een protocol met de politie en collega-parken is afgesproken, worden de gegevens van deze persoon doorgegeven aan de politie en de collega-parken. Deze persoon heeft dan gedurende die periode ook geen toegang meer tot de collega-parken. Indien een persoon op deze manier geen toegang meer heeft tot een collega-park, dan heeft deze persoon ook geen toegang meer bij BillyBird.
Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch wordt geconfronteerd met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook ingeval je zelf schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij een van onze medewerkers te melden voordat je het terrein verlaat.

Art. 5. Toezicht

Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding ons park bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt. Kinderen zonder begeleiding kan de toegang tot ons park worden geweigerd. Er zijn, uitgezonderd bij openluchtzwembad Het Run, geen badmeesters aanwezig. Ouders en begeleiders dienen in alle gevallen goed te letten op hun kinderen. Ook geoefende zwemmers wordt geadviseerd om niet alleen te zwemmen. Ieder is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Voor degenen die geen zwemdiploma bezitten, worden zwembandjes dringend aanbevolen. Er zijn zowel zichtbaar als niet-zichtbaar camera’s aanwezig ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen.

Art. 6. Gebruik van attracties en overige voorzieningen

Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen ter beschikking. Gebruikers erkennen deze vrijwillig te gebruiken en ev. (blessure)risico’s hierbij te aanvaarden. Gebruikers vrijwaren BillyBird, en ev. ingeschakelde derden, voor schade daaronder mede begrepen de schade die derden daardoor kunnen lijden. Daar waar dat vermeld is, dien je voor het gebruik te betalen. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Zo mag het AquaFunPark alleen worden gebruikt met de door het park ter beschikking gestelde zwemvesten aan. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen ben je verplicht om jezelf aan deze voorschriften te houden. Mocht je de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze parkmedewerkers gerechtigd je het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat je aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als je probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden. Het gebruiken van eigen etenswaren is toegestaan op de daarvoor bestemde picknickplaatsen, met uitzondering van meegenomen bbq-vlees, alcoholische dranken en glaswerk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
Onze parkmedewerkers zijn bevoegd een attractie of onderdeel van ons park naar eigen inzicht buiten gebruik te stellen/houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van (een deel van) het entreebewijs. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt geheel voor eigen risico. Ook zwemmen, voetballen en andere vormen van recreëren geschiedt geheel op eigen risico. Delen van een park, zoals Kinderland, zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot een bepaalde leeftijd en hun meerderjarige begeleiders. In de botsauto’s is het dragen van schoenen verplicht. Op het naaktstrand is kleding verboden. Het is verboden te surfen op een afstand van meer dan 100 meter van het strand waar naaktrecreatie is toegestaan. Windschermen zijn overal verboden, tenzij ze worden geplaatst op een plek waarachter logischerwijs zich niemand begeeft.

Art. 7. Aansprakelijkheid

Er zijn natuurlijke omstandigheden, zoals ijzer, leem, planten en dieren welke schade veroorzaken aan je (zwem)kleding. Datzelfde geldt voor bijv. chloor dat wij gebruiken in onze openluchtzwembaden. BillyBird is niet aansprakelijk voor schade, ongeval, verlies of diefstal. BillyBird is slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de directie of onze parkmedewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover wij niet met succes een beroep kunnen doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat wij maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van ons eigen risico.
Wij adviseren je om bij het dragen van kleding rekening te houden met jouw veiligheid. Te denken valt hierbij aan het niet dragen van o.a. ringen, kettingen, hoofddoeken en andere ev. losse kleding.

Art. 8. Schademeldingen

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien desondanks toch schade wordt berokkend, dan dien je dit onverwijld en voor vertrek te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding. Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je dat aan ons te melden, voordat je ons park verlaat. Indien je situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren.

Art. 9. Promotie, Verkoop en Privacy

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in ons park, is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan. Het is mogelijk dat tijdens je bezoek aan ons park film- en beeldmateriaal door of namens BillyBird gemaakt wordt, wat als promotie en/of verkoopmateriaal gebruikt kan worden. Hieraan kunnen géén rechten worden ontleend en tevens maak je geen bezwaar tegen het gebruik van deze beelden. Te allen tijde kunnen er (televisie)opnames in het park plaatsvinden. Als je niet in beeld wenst te komen, mijd dan de locaties waar een filmploeg aan het werk is. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van BillyBird opnames te maken voor commerciële doeleinden. Filmploegen en fotografen die zich als zodanig bij de ingang melden, kunnen toegang tot het park worden ontzegd. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal met daarop het terrein e/o bedrijf is verboden, tenzij BillyBird vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien deze toestemming niet schriftelijk is verleend, geeft men hiermee aan BillyBird bij voorbaat een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om het zonder toestemming gepubliceerde wederom openbaar te maken en te verveelvoudigen. Indien deze opnames worden gebruikt in een bredere context, zoals een nieuwsbericht, is BillyBird gerechtigd tevens deze bredere context wederom openbaar te maken en te verveelvoudigen. Degene die de opnames maakt verplicht zich om degene die de bredere context maakt, tijdig van dit recht van BillyBird op de hoogte te stellen en daarvoor toestemming te verkrijgen. Eventuele aanspraken van de partij die de bredere context heeft gemaakt, zullen door degene die de opnames maakt worden voldaan. De opnemende partij is akkoord met het rechtstreeks tot hem richten van de aanspraken door de partij die de context heeft gemaakt en vrijwaart BillyBird van iedere aansprakelijkheid hieromtrent.
BillyBird kan zich verzetten tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door derden die niet de toestemming van BillyBird bezitten. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden. Als privacy statement is de disclaimer zoals vermeld op de website www.billybird.nl van toepassing.

Art. 10. Verwijdering

Onze parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen dit parkreglement verzetten of zich er niet aan houden, van ons park te verwijderen. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijke schadeloosstelling.

Art. 11. Verhuur van producten (bijv. strandbedden, rolstoelen, e.d.)

Het product mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en moet bij de verhuurder in de staat waarin het product werd ontvangen, worden ingeleverd. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het product of onderdelen daarvan. De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze duidelijk vermeld zijn of ter inzage liggen. De huursom wordt vooraf voldaan, tenzij anders is weergegeven.

De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering van het product zoals in het contract vermeld of mondeling is afgesproken. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de geldende (verlengings-) tarieven. Tussentijdse inlevering van het product doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
Het product moet bij een afgesproken locatie worden ingeleverd uiterlijk op het afgesproken (en eventueel vastgelegde) tijdstip van inlevering. Een eventuele waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.

Art. 12. Online ticketing

Het is mogelijk via internet tickets te kopen. Deze e-tickets worden voorzien van een unieke code. De e-tickets zijn na betaling direct te downloaden, waarna de e-tickets digitaal verzonden worden naar het opgegeven e-mailadres. Wij zijn niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of als zijn e-mailaccount niet correct werkt. De koper dient de e-tickets zelf in goede kwaliteit af te drukken en mee te nemen naar de entree van het park, waar het e-ticket wordt gecontroleerd. Een andere mogelijkheid is dat de koper zijn e-ticket op zijn telefoon laat scannen. Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Het e-ticket verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij onleesbare tickets kan de toegang tot het park worden geweigerd. Op de aankoop van de e-tickets op datum is de wettelijke afkoelingsperiode van het aantal dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing wegens de beperkte geldigheid van de e-tickets. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Indien door technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden is jouw e-ticket niet geldig, wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming onzerzijds e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken. E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties, behalve als anders is vermeld. Indien de geldigheidsdatum van de e-tickets is verlopen is het niet mogelijk deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Indien de koper daartoe toestemming verleent, bijvoorbeeld middels het aan- of uitvinken van het verzoek gebruik te mogen maken van zijn / haar persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten.

Art. 13. Online reserveren

Bij online reserveren van groepen geldt naast de elders in dit parkreglement vermelde regels, dat het aantal personen op de dag van bezoek wordt geteld. Om als één groep aangemerkt te worden, dient men gelijktijdig te komen. Indien het aantal bezoekers minder is dan het aantal dat was gereserveerd, hoeft slechts voor dit lagere aantal te worden voldaan. Uitgezonderd hiervan zijn de reserveringen waarvan meer dan 10% van de aangemelde gasten niet komt opdagen. Dan moet toch 90% worden voldaan. Verder zijn uitgezonderd de bij externe partijen bestelde voorzieningen/buffetten. Deze zaken moeten wel worden betaald voor het gereserveerd aantal personen. Indien een reservering door een oorzaak gelegen buiten degene die heeft geboekt, maar tot het risico behorend van BillyBird, zoals onweer en technische gebreken, krijgt de persoon/groep een vervangend kaartje. Vervangende datum en ev. tijdstip, zoals bij het Aquafunpark, wordt in overleg bepaald.

Art. 14. Overmacht

Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen bestaat er geen recht op restitutie en/of (schade)vergoeding.
Onder overmacht wordt in dit reglement verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen, haperende techniek bij een openluchtzwembad, het voorkomen van blauwalgen en dergelijke.

Gasten met een ticket kunnen kiezen voor een andere dan de geplande dag. Datzelfde geldt ook wanneer een attractie buiten werking is; dit dien je dan aan te geven voordat je het park betreedt.

Art. 15. Lidmaatschappen

Een lidmaatschap is geldig tot 1 maart. Daarna wordt het automatisch verlengd.

Er geldt geen opzegtermijn. Na uw opzegging wordt uw lidmaatschap direct ongeldig. U krijgt geen restitutie van uw lidmaatschapsgeld. De vergoeding van de niet gebruikte periode geldt als afkoopsom. Zegt u in de maand februari op, dan is uw lidmaatschap tot 1 maart geldig. Als u een automatische incasso hebt afgesloten en tot 10 dagen voor de jaarlijkse afschrijving opzegt, wordt er geen geld van uw rekening geïncasseerd. Indien er wel geld van uw rekening is afgeschreven en u wilt toch geen lid meer zijn, dan kunt u binnen de wettelijke periode het geïncasseerde geld terug laten storten. Dit regelt u met uw bank.
In alle gevallen van niet betalen, omdat of de automatische incasso is mislukt of door je is terug geboekt of je er voor kiest om de factuur niet te betalen, wordt je lidmaatschap door BillyBird opgezegd. Dit betekent tevens dat dan je ev. recht op vaste klantenkorting vervalt.

Art. 16. Algemeen

Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. In gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, geldt het oordeel van onze parkmedewerkers.

De ongeldigheid van enig beding in dit parkreglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

Wij wensen je plezierige uren toe en hopen dat dit parkreglement daar aan zal bijdragen.

Directie BillyBird.


Dit parkreglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact met ons op.

KvK nummer
BillyBird Park Hemelrijk:
16086852

KvK nummer
BillyBird Park Drakenrijk:
57516278

KvK nummer
Openluchtzwembad Het Run:
74149695