BillyBird zoekt strandbaden

Wat gebeurt er met een strandbad als het niet goed is geregeld?

Als strandbaden gratis toegankelijk zijn, zie je vaak dat het terrein niet afgesloten kan worden. Wie voelt zich dan verantwoordelijk voor de recreatieplas en het omliggende gebied? Vaak zie je:
 • Sociale onveiligheid, waardoor bepaalde mensen weg blijven;
 • Gebouwen beklad met graffiti;
 • Kapotte of slechtonderhouden speeltoestellen of speeltoestellen.
 • Gebruikt door een verkeerde leeftijdsgroep;
 • Er ligt troep te slingeren;
 • Mensen parkeren auto’s en fietsen verkeerd. Hierdoor wordt de verkeerssituatie voor de bewoners in de directe omgeving heel vervelend. Vaak is er ook te weinig parkeerterrein. Dit komt omdat een strandbad soms wel 20% van z’n bezoekersaantal op één topdag trekt.
 • Als de recreatieplas verkeerd is ontworpen, komen er sloten op uit. Hierdoor neemt de kans op blauwalgen en bijv. gras in het water toe;
 • De politie geregeld inzetten, in verband met geen aanwezigheid van een exploitant.
 • Ook ambtenaren moeten onnodig veel tijd besteden aan dingen die op en rond de recreatieplas gebeuren.
 • Een recreatieplas wordt ingedeeld in een bepaalde categorie. Als de plas ingericht is om er te zwemmen, is het een categorie C inrichting in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (=Whvbz). Honden zijn dan niet toegestaan. Alleen wie controleert dat?
 • Met de inrichting van een recreatieplas wordt de veiligheid beïnvloed. Hier geeft de bovenbalk aanleiding om er vanaf te duiken. De kans bestaat dat men met het hoofd tegen de ondiepe zandbodem duikt. In dit geval had de bovenbalk door een kabel vervangen kunnen worden. Exploitatie van een strandbad door een deskundige exploitant, voorkomt dit soort aanleidingen voor onveiligheid.
 • Wie houdt er toezicht?
 • Hangjeugd
 • Het strandbad kost de overheid alleen maar geld. Geld dat men liever aan iets anders uit zou geven. Vaak maken ook inwoners van buurgemeenten gebruik van een strandbad, terwijl de kosten alleen liggen bij de gemeente die eigenaar is.

Exploitatie strandbaden

Ambtenaren bij gemeenten en recreatieschappen voelen zich vaak genoodzaakt om zich intensief met de dagelijkse gang van zaken bij een recreatieplas te bemoeien. Wat men daarom vaak doet, is alles in mootjes hakken, om het beheersbaar te maken. Kiosken worden aan verschillende horeca-ondernemers verhuurd. Een exploitant huurt een deel van het terrein van bijv. een pitch & putt baan, teleskibaan, outdoorbedrijf, etc. Het ene bedrijf maait gras en het andere leegt de vuilnisbakken. Binnen de overheidsorganisatie is er niet één persoon verantwoordelijk voor alles.

De oplossing is om niet alles in deeltjes uit te besteden, maar om één exploitant te zoeken. Deze ene exploitant is dan verantwoordelijk voor alles. De uitgaven zijn voor zijn rekening; de inkomsten komen hem ook ten goede. Als hij een goed vakman is, kan hij aan de exploitatie geld verdienen.

Nederland is een waterrijk land. Er zijn daarom regio’s met veel recreatieplassen. Zeker daar is er veel voor te zeggen om sommige strandbaden te privatiseren en andere gratis toegankelijk te houden. In een winkelcentrum wil je immers ook niet alleen de Zeeman. Sommige klanten prefereren de Bijenkorf. Als een gemeente of regio de luxe heeft over verschillende strandbaden te beschikken, kan men ze deze verschillend inrichten en verschillend (laten) exploiteren.

Welke eisen zou een overheid moeten stellen aan een strandbadexploitant?

Een overheid kan haar risico beperken door met de juiste kandidaat in zee te gaan. Door de juiste eisen te stellen, verkleint de overheid haar risico’s. Welke eisen zou men aan een strandbadexploitant moeten stellen?
  • Ervaring in het exploiteren van een strandbad
  • Een winstgevende exploitatie
  • Een jaarrond exploitatie
  • Een aantrekkelijke plan
  • Kopieerbare processen, zoals:
   • Beschikking over een geautomatiseerd systeem dat toepasbaar is voor de nieuwe locatie
   • Opleiding medewerkers
   • Marketingsysteem
   • Management informatie systeem
  • Laagdrempelig toegankelijk (goedkoop lidmaatschap)
  • Respect voor de natuur
  • Energiezuinig. Vanaf april 2019 produceren de zonnepanelen bij BillyBird Park Hemelrijk ongeveer even veel stroom als het park verbruikt. Er zijn zelfs ideeën om op de parkeerterreinen van zowel Hemelrijk als Drakenrijk zonnepanelen te plaatsen. De auto’s van onze gasten kunnen dan in de schaduw staan. Met de gemeenten Uden en Beesel wordt hierover overleg gevoerd.
  • Ervaring met bestemmingsplanprocedures, milieu effect rapportages, etc.
  • Als er bij de recreatieplas ook evenementen zouden plaatsvinden, dan is ervaring met crowd management heel belangrijk.

Verdienmodel

Een geschikt verdienmodel. Als een overheid kiest voor een bedrijf dat zijn inkomsten verdient met horeca, dan weet men dat men de investeringen zal richten op die horeca. Als men kiest voor een recreatieondernemer, dan weet men dat het meeste investeringsgeld gaat naar voorzieningen om de recreatie aantrekkelijk te maken.

Heerlijk Hemelrijk Festival & Festyland. 45.000 bezoekers in één weekend.

Recreatieondernemers

Er zijn natuurlijk verschillende soorten recreatieondernemers. Zo zullen campinghouders een camping aan het water willen starten en zien outdoor-ondernemers kansen om bedrijven aan het water te ontvangen.Verder kan een verdienmodel onderscheid maken in gasten die vaak komen en eenmalige bezoekers. Door dit onderscheid betalen mensen die vaak gebruik maken van het strandbad minder per bezoek, dan gasten die eenmalig gebruik maken van een strandbad. Vaak komen de mensen die eenmalig gebruik maken van een voorziening van verder weg. Een aantrekkelijk abonnementensysteem/lidmaatschapssysteem is doorgaans heel belangrijk voor de inwoners van de gemeente waar het strandbad is gelegen. Zie als voorbeeld ons abonnementensysteem waarbij gasten voor een paar tientjes een heel jaar van heel veel voorzieningen gebruik kunnen maken en gratis naar allerlei evenementen kunnen.

Stakeholders

Veel consumenten zouden graag zien dat een BillyBird Park zich vestigt in de nabijheid van hun woning.

Ook voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies, recreatieschappen, etc. is de komst van een BillyBird Park interessant. Vergelijk het met andere voorzieningen die het voorzieningenniveau van een stad uitbreiden. Waarom wil je als gemeente zo graag een theater, bioscoop, of museum? In het kader van de Whvbz wordt er door of namens de provincie toezicht gehouden op de kwaliteit van strandbaden, de zgn. categorie C inrichtingen. Met BillyBird weet de provincie zich verzekerd van een goed beheer.

Zandwinners

Voor zandwinners is BillyBird een geschikte partner. BillyBird kan de inrichtingsverplichtingen van een zandwinner over nemen. Ook kan BillyBird bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak voor toekomstige winningen. Ev. kan samen met BillyBird een (uitbreidings)vergunning worden aangevraagd. BillyBird zorgt er dan voor dat wat er wordt aangevraagd voor recreanten interessant is en als recreatiebedrijf commercieel te exploiteren is. Ton Derks, recreatieondernemer achter BillyBird, is gemeenteambtenaar geweest en heeft op een afdeling AZ/RO gewerkt. Hij heeft bestuurskunde gestudeerd. Daarnaast begrijpt hij de belangen van zandwinners. Op Hemelrijk wordt al vanaf 1989 samen gewerkt met Gebr. Van de Brand & Van Oort BV en later ook met Heijmans en KWS. Drakenrijk is een initiatief van BillyBird met Niba NV.

Voor buurtbewoners is het heel belangrijk dat er met BillyBird een exploitant komt die ook rekening houdt met hun belangen.

Natuurorganisaties

Natuurorganisaties weten dat met BillyBird er een organisatie wordt aangetrokken met natuurontwikkeling in haar genen. De eerste investering van de organisatie was bijvoorbeeld een Oeverzwaluwwand. Samen met IVN en Vogelwacht Uden is in 1985/1986 en 1991 één zijde van de plas als rustzone ingericht. Het onderhoud van het gebied bij de oeverzwaluwwand wordt tot op heden door Vogelwacht Uden uitgevoerd.

Verenigingen

Verenigingen zijn welkom om zich op een BillyBird Park te vestigen. Zo heeft Scyllias duikplatforms op de bodem van Hemelrijk gebouwd. Ook zijn verenigingen en scholen welkom om evenementen of toernooien te organiseren. Zo organiseert de volleybalvereniging uit Reuver op Drakenrijk jaarlijks een beachvolleybaltoernooi. Dit is met 30 velden inmiddels het grootste van Limburg.

Ondernemers en recreatieschappen die nu een recreatieplas exploiteren, kunnen franchisenemer worden van het BillyBird concept. Ev. kan samen met een gemeente hiervoor een organisatie worden opgezet.

Eigenaren van recreatieplassen kunnen hun recreatieplas aan BillyBird verkopen.

Zo zijn er misschien nog meer belanghebbenden en in ieder geval nog meer mogelijkheden.

Waar te starten bij de keuze om wel of niet te privatiseren/af te stoten?

Iedere organisatie kan een adviesaanvraag bij BillyBird indienen. Per situatie zal men bij BillyBird Facilities BV bekijken hoe men uw die vraag het best kan beantwoorden; of BillyBird alleen advies geeft, of (ev. daarna) ook bij de exploitatie betrokken wil worden. Afhankelijk van de vraag kunnen bij de beantwoording van die vraag ev. andere adviesbureaus worden betrokken.

Het is vaak aan gemeenten om te kiezen of men met een professionele partij in zee wil gaan of neemt men de verantwoordelijkheid om met een amateur te werken. De keuze voor een partij met kennis over strandbaden en een goede voorbereiding geven in ieder geval de meeste kans op een succesvolle toekomst!

Exploitanten kunnen met een plan komen hoe men het strandbad in wil richten. Als BillyBird met een plan komt, mag u ons vergelijken met Rembrandt. Een andere ervaren exploitant mag u dan vergelijken met Mondriaan. De een houdt meer van Rembrandt en de ander meer van Mondriaan. De keuze is in dit geval aan de overheid. Wat echter niet kan, is om aan Mondriaan te vragen om een Rembrandt te schilderen. Dat gaat niks worden! Dus als u een BillyBird Park wilt, vraag dan BillyBird.

BillyBird zoekt nieuwe locaties

BillyBird is gespecialiseerd in het zelf exploiteren van strandbaden. Hiertoe wordt het strandbad gecombineerd met natuurbouw, een speeltuin, binnenspeeltuin en attracties. Op deze manier ontstaat een product dat voor leden en daggasten jaarrond interessant is. BillyBird ziet de exploitatie niet als een doel, maar als een middel. Het is een middel om de band tussen mensen te versterken; om onze slogan “Happy Together!” waar te maken. Een park wordt daarom zodanig ingericht, dat (groot)ouders en (klein)kinderen samen plezier kunnen hebben, vrienden hun band kunnen verstevigen. De architectuur van een park stuurt het onbewuste gedrag. Iedereen moet zich in een BillyBird Park welkom kunnen voelen en de regelmatige bezoekers voelen zich er thuis.
Wij willen ons graag vestigen in gemeenten die dit ideaal met ons delen.

BillyBird is geïnteresseerd in de exploitatie van strandbaden in Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Mocht jij een geschikte locatie weten, laat het ons dan a.u.b. weten.